Vzdělávací program - MŠ Ukrajinská

Přejít na obsah

Charakteristika školního vzdělávacího programu

„Cestou necestou za poznáním tajemství světa“

Vzdělávací program „Cestou necestou za poznáním tajemství světa“ navazuje a dále rozpracovává předcházející vzdělávací program „Svět je plný záhad“. Stejně tak jako předcházející školní vzdělávací program bude klást důraz na rozvoj všech kompetencí uvedených v RVP PV.

Cílem předškolního vzdělávání tedy je:

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
 • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

To vše za dodržení několika základních zásad.

 • Vzdělávání v mateřské škole probíhá hravou formou, nenásilně, spontánně.
 • Vzdělávání má formuu převážně prožitkového učení, objevování a explorování.
 • Dítě samo je nejdůležitější činitel vzdělávání, jsou brány ohledy na jeho věkové a osobnostní zvláštnosti, silné stránky se dále rozvíjí, ale neopomíjí se ani další roviny rozvoje osobnosti jedince.

Specifické cíle naší mateřské školy:

 • Dopravní výchova dětí  - Dílčí vzdělávací program „Semaforek“.
 • Správný životní styl, péče o zdraví a životní prostředí.
 • Vyhledávání nadání a talentu u dětí, jeho podpora a další rozvoj. Dílčí vzdělávací program „Sovička“.
 • Respektovat individuální specifika jednotlivců.
 • Spolupráce s rodiči a dalšími partnery.
 • Dílčí vzdělávací program na prevenci sociálně patologických jevů „Semaforek zdravého života“.
Stručná historie školy:

 • 1966 - 10. Října – slavnostní otevření 4 tříd mateřské školy a 2 oddělení jesliček. V této podobě škola fungovala do roku 1993, kdy byly oddělení jesliček zrušeny a nahradily je další dvě třídy mateřské školy.
 • 1976 – vznikl nápad vybudovat u naší mateřské školy dopravní hřiště a rok po té bylo při oslavě MDD slavnostně otevřeno.
 • 2001 – rozsáhlá oprava dopravního hřiště.
 • 2008 – díky sponzorskému daru Ostravských komunikací bylo hřiště doplněno o světelné semafory.
 • 2010 – proběhla významná rekonstrukce obou budov mateřské školy v rámci revitalizace škol. Byla vyměněna okna, vstupní dveře, opraveny střechy a zhotovená nová zateplená fasáda včetně oplechování. Dále byly opraveny okapy, terasy, vnitřní i vnější parapety a instalovány žaluzie. Školní zahrada byla dovybavena dalšími herními prvky, skluzavkami, vláčkem, houpačkami a mnohými dalšími.
 • 2011 – školní zahrada a hřiště „Semaforek“ se bezúplatně v době mimo provoz mateřské školy otevřely široké veřejnosti.  Cílem tohoto projektu je vést děti k osvojení odpovídajících kompetencí v DV a rozvíjet pohybové dovednosti dětí se zapojením rodičů.
 • 2012 – proběhly další úpravy školní zahrady, opravy opotřebovaných herních prvků i části poškozeného plotu. V rámci projektu „Zahradní ostrůvek“ byla upravená část zahrady, kde si děti mají možnost hrát v přírodním terénu, prohlubují vztah k přírodě a zároveň osvojují rozmanité tělovýchovné aktivity formou prožitkového učení.
 • 2013 – byly nainstalované další herní prvky, doskočiště pro skok do dálky, víceúčelový stůl se zastřešením, pískoviště pro vedlejší budovu v blízkosti vchodu pro odpolední venkovní aktivity. To vše z účelových dotací města Ostravy a za přispění grantu z městského obvodu Poruba.

Současnost školy:

Mateřská škola má celkem 6 tříd ve dvou budovách s vlastními vstupy. V hlavní budově se nacházení 4 třídy a ředitelství MŠ. Ve vedlejší budově jsou 2 třídy. Všechny třídy mateřské školy jsou věkově heterogenní. Celková kapacita mateřské školy je 155 dětí. Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 7 let věku, nejdříve však pro děti od dvou let, pokud to podmínky umožňují, na základě kritérii, které jsou uvedeny v bodě 4.1.

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu, splňující veškeré požadavky na stravování předškolního dítěte.

Okolí budovy mateřské školy obklopuje rozlehlá školní zahrada se vzrostlými stromy, dopravním hřištěm a mnohými herními prvky.  Dopravní hřiště je v maximální míře využíváno a k tomuto je i připraven dílčí školní vzdělávací program s dopravní tematikou „Semaforek“.  Ten  je  zaměřen na vytváření základů správného chování v dopravních situacích a vede k pochopení a praktickému  zvládnutí vhodného  chování  v  silničním  provozu dětí předškolního věku. Dopravní hřiště je využíváno i dětmi z jiných mateřských škol. Mateřská škola spolupracuje s institucí Besip Ostrava, klubem DV Ostrava, městskou  policií ,  MMO odborem dopravy a  Ostravskými  komunikacemi. V dílčím vzdělávacím  programu „Semaforek“ a v projektu „Otevřená zahrada“ budeme pokračovat i v dalším období, protože ze zpětných vazeb jsou to projekty smysluplné a vítané i širokou veřejností. I nadále tedy budeme umožňovat dětem a rodičům trávit volný čas společně v bezpečném prostředí zahrady naší mateřské školy, kde budou mít příležitost nejen rozvíjet pohybové dovednosti, ale i prohlubovat kompetence v oblasti dopravní výchovy a vzdělání.  Zpřístupnění dopravního hřiště má i další aspekt, jednodušší adaptaci nově příchozích dětí do naší mateřské školy, které již částečně prostředí, do kterého chodily s rodiči, znají.

V okolí mateřské školy jsou 4 zrekonstruovaná dětská hřiště, která využívají i děti z naší mateřské školy, třebovický park, aj.

Závěrem ...

Desatero dobrých rad pro rodiče před nástupem dítěte do MŠ

 • Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá.
 • Zvykejte dítě na odloučení.
 • Veďte dítě k samostatnosti.
 • Ujistěte ho, že mu věříte, nikdy školkou dítěti nevyhrožujte.
 • Buďte přívětiví, ale rozhodní.
 • Dejte dětem s sebou něco důvěrného.
 • Plňte své sliby.
 • Zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 • Za pobyt ve školce neslibujte dětem odměny předem.
 • Využijte možnosti postupné adaptace dítěte.Návrat na obsah