Povinně zveřejňované informace - MŠ Ukrajinská

Přejít na obsah


Úřední deska – povinně zveřejňované informace

Název organizace:
Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Ukrajinská 1530 – 1531, příspěvková organizace
IČO: 70984662
IZO: 600144208
Mateřská škola byla otevřena dne 10. 10. 1966, 1. 1. 2003 byla přeměněna na příspěvkovou organizaci a do sítě škol je zařazena od 1. 1. 2005
Rejstřík škol.

Statutární orgán: ředitelka Mgr. Adéla Mikesková

Zřizovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba

Organizace sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnu

Hlavní účel a předmět činnosti organizace:

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat předškolní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:
a) poskytování předškolního vzdělávání,
b) zabezpečování školního stravování dětí,
c) zabezpečování stravování a stravovacích služeb (závodní stravování) vlastním zaměstnancům.

Organizační schéma:

Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy. Ředitelce mateřské školy jsou přímo podřízeni: pedagogičtí zaměstnanci hlavní budovy, statutární zástupkyně ředitelky, vedoucí školní kuchyně, účetní. Statutární zástupkyni jsou přímo podřízení pedagogičtí zaměstnanci vedlejší budovy, provozní zaměstnanci, zaměstnanci na PDD a DPČ. Vedoucí školní kuchyně jsou přímo podřízení zaměstnanci školní kuchyně.

Členění na útvary - vedení školy, útvar pedagogický, správních zaměstnanců, útvar školního stravování a ekonomický.

Úřední hodiny: PO – PÁ (po předchozí domluvě)

Datová schránka: 7mrkwkc

ePodatelna: podatelna.ms.ukrajinska@seznam.cz

(Přehled přijímaných datových formátů v digitální podobě obsažených v datové zprávě: PDF, PDF/A, RTF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, ODT, ODF, JPG, JPEG)

Číslo účtu: 1021884356/6100

S mateřskou školou úzce spolupracuje spolek rodičů, bližší info zde.

Školní zahrada mateřské školy je v odpoledních hodinách otevřena nejen rodičům, ale i široké veřejnosti. Více informací ZDE .

Školní vzdělávací program: Cestou necestou za poznáním tajemství světa.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k MŠ:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v platném znění, Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění, Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

Dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím poskytuje všechny informace vztahující se k působnosti MŠ ředitelka nebo její zástupkyně. Po dobu nepřítomnosti obou přijímá písemné žádosti o poskytnutí informace účetní. Všechny informace jsou přístupné v ředitelně vždy v dohodnutém termínu. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací. Sazebník

Naše organizace respektuje soukromí osob a ctíme ochranu osobních údajů.

Cílem směrnice o GDPR je zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci organizace a při předávání ke zpracování třetím subjektům a zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato Směrnice upravuje postupy a povinnosti zaměstnanců MŠ, jakož i jiných osob, podílejících se na zpracování osobních údajů MŠ při nakládání s osobními údaji, jakož i pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, používání, šíření a uchovávání takových osobních údajů. Veškeré povinnosti uložené touto směrnicí zaměstnancům se použijí obdobně i na jiné osoby podílející se na zpracování osobních údajů mateřskou školou, pokud byly s touto směrnicí seznámeny a zavázaly se ji dodržovat. GDPR

Dokumenty - Přehled hlavních dokumentů školy:
  • Zřizovací listina
  • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  • Vnitřní dokumenty školy:
1. Organizační řád školy
2. Školní řád
3. Vnitřní řád školní jídelny
4. Provozní řád MŠ, ŠJ, školní zahrady
5. Roční plán
6. Vnitřní účetní směrnice
7. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání
8. Vnitřní platový předpis
9. Směrnice pro svobodný přístup k informacím a další....

Dokumenty jsou k nahlédnutí v mateřské škole v době jejího provozu, některé jsou zveřejněny na nástěnce v mateřské škole.

Formuláře – k dispozici na třídách, nebo u vedení MŠ

Výroční zpráva o činnosti školy 2017, 2018, 2019
Roční zpráva o povinně zveřejňovaných informacích podle zákona č.106/1999 Sb. 2016, 2017, 2018, 2019

Rozpočet příspěvkové organizace 2017, 2018, 2019

Prohlášení o přístupnosti webových stránek zde.

Zprávy České školní inspekce 2014, 2018

Zprávy z KHS: 2/2018, 6/2018, 2019

Vzory licenčních smluv - Nejsou

Výhradní licence – Nejsou
Návrat na obsah